Definisi Operasi Fungsi

Definisi operasi fungsi

Misal f:ℝ\toℝ dan g:ℝ\toℝ dua fungsi dan a\inℝ. Maka:

a. (f\pm g)(x) = f(x) \pm g(x)

b. (af)(x) = a f(x)

c. (fg)(x) = f(x)g(x)

d. (\frac{f}{g})(x)= \frac{f(x)}{g(x)}, g(x) \neq 0

Catatan:

a. Jika D(f+g) = D(f) \cap D(g)

b. Jika D(af) = D(f)

c. Jika D(fg) = D(f) \cap D(g) dan,

d. Jika D(\frac{f}{g})(x)=D(f) \cap D(g), g(x) \neq 0

Contoh:

Diketahui:
f(x)=x^2, D(f) = ℝ dan g(x) = 3, D(g) = ℝ. Maka:

\begin{align} a). (f+g)(x) &= f(x) + g(x)\\ &=x^2 + 3\\ D(f+g)&= ℝ\capℝ = ℝ \end{align}
\begin{align} b). (f-g)(x) &= f(x) - g(x)\\ &=x^2 - 3\\ D(f+g)&= ℝ\capℝ = ℝ \end{align}
\begin{align} c). (5f)(x) &= 5f(x)\\ &=5x^2\\ D(5f)&= ℝ \end{align}
\begin{align} d). (fg)(x) &= f(x) g(x)\\ &=(x^2) (3)\\ &= 3x^2\\ D(fg)&= ℝ\capℝ = ℝ \end{align}
\begin{align} e). (\frac{f}{g})(x) &= \frac{f(x)} {g(x)}\\ &=\frac {x^2} {3}\\ D(\frac{f}{g})&= ℝ\capℝ = ℝ \end{align}

Silahkan jika ada yang ingin bertanya dan berdiskusi. Terima kasih.

1 Likes